Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

anybody

คำแปล

ใครก็ได้

Is
anybody
with
you
?

มีใครอยู่กับคุณไหม?

Is
anybody
tired
?

มีใครเหนื่อยไหม?

Ask
anybody
.

ถามใครก็ได้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน