Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

any

คำแปล

ใดๆ

They
do
not
have
any
television
.

พวกเขาไม่มีทีวีเลย

I
do
not
have
any
answers
.

ฉันไม่มีคำตอบเลย

I
do
not
have
any
dogs
.

ฉันไม่มีหมาเลย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน