Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

answers

คำแปล

คำตอบ, ตอบ

He
answers
his
father
.

เขาตอบคุณพ่อของเขา

The
woman
answers
.

ผู้หญิงคนนี้ตอบ

He
answers
no
.

เขาตอบว่าไม่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน