Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

another

คำแปล

อีกหนึ่ง

Do
you
have
another
friend
?

คุณมีเพื่อนอีกหนึ่งคนไหม

1 ความคิดเห็น

I
want
another
apple
.

ฉันอยากได้แอปเปิ้ลอีกลูกหนึ่ง

We
drink
another
cup
of
coffee
.

พวกเราดื่มกาแฟอีกหนึ่งแก้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน