Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

animals

คำแปล

สัตว์

Turtles
and
ducks
are
animals
.

เต่าและเป็ดเป็นสัตว์

2 ความคิดเห็น

Cats
and
dogs
are
animals
.

แมวและสุนัขเป็นสัตว์

3 ความคิดเห็น

Horses
and
elephants
are
animals
.

ม้าและช้างเป็นสัตว์

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน