Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

and

คำแปล

และ

A
boy
and
a
girl
eat
.

เด็กผู้ชายคนหนึ่งและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกิน

4 ความคิดเห็น

A
boy
and
a
girl

เด็กผู้ชายคนหนึ่งและเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

15 ความคิดเห็น

She
is
a
girl
and
I
am
a
boy
.

เธอเป็นเด็กผู้หญิงและผมเป็นเด็กผู้ชาย

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน