Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

analyze

คำแปล

วิเคราะห์

You
do
not
need
to
analyze
it
again
.

คุณไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์มันอีกครั้ง

We
have
to
analyze
this
problem
.

พวกเราต้องวิเคราะห์ปัญหานี้

I
have
to
analyze
it
.

ฉันต้องวิเคราะห์มัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน