Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

analysis

คำแปล

การวิเคราะห์

What
was
his
analysis
?

ผลการวิเคราะห์ของเขาคืออะไร

What
was
his
analysis
?

ผลการวิเคราะห์ของเขาคืออะไร

She
starts
the
analysis
.

เธอเริ่มการวิเคราะห์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน