Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

among

คำแปล
ท่ามกลาง
The
cat
sleeps
among
the
dogs
.
แมวตัวนี้นอนท่ามกลางหมาหลายตัว
The
dog
eats
among
the
cats
.
หมาตัวนี้กินท่ามกลางแมวพวกนี้
We
are
among
women
.
พวกเราอยู่ท่ามกลางผู้หญิง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย