Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

among

คำแปล

ท่ามกลาง

The
cat
sleeps
among
the
dogs
.

แมวตัวนี้นอนท่ามกลางหมาหลายตัว

The
dog
eats
among
the
cats
.

หมาตัวนี้กินท่ามกลางแมวพวกนี้

We
are
among
women
.

พวกเราอยู่ท่ามกลางผู้หญิง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน