Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

american

คำแปล

คนอเมริกัน

As
far
as
I
know
,
he
is
American
.

เท่าที่ฉันรู้ เขาเป็นคนอเมริกัน

I
am
American
.

ฉันเป็นคนอเมริกัน

He
is
American
.

เขาเป็นคนอเมริกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน