Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ambulance

คำแปล

รถพยาบาล

I
see
an
ambulance
.

ฉันเห็นรถพยาบาลคันหนึ่ง

We
need
an
ambulance
.

พวกเราต้องการรถพยาบาล

An
ambulance

รถพยาบาลคันหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย