Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

always

คำแปล

เสมอ

I
always
drink
milk
with
sugar
.

ฉันดื่มนมกับน้ำตาลเสมอ

1 ความคิดเห็น

My
husband
always
reads
.

สามีของฉันอ่านเสมอ

I
always
walk
.

ฉันเดินเสมอ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน