Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

alternative

คำแปล

ตัวเลือก, ทางเลือก

We
do
not
have
an
alternative
.

พวกเราไม่มีทางเลือก

We
do
not
have
an
alternative
.

พวกเราไม่มีทางเลือก

What
is
the
alternative
?

ทางเลือกคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน