Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. also

also

คำแปล

เหมือนกัน

We
also
drink
wine
.

พวกเราก็ดื่มไวน์ด้วย

I
also
want
it
!

ฉันก็อยากได้มันด้วย

She
also
sleeps
here
.

เธอก็นอนที่นี่ด้วย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน