Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

already

คำแปล

แล้ว

He
is
already
there
.

เขาอยู่ที่นั่นแล้ว

1 ความคิดเห็น

He
is
already
here
.

เขาอยู่ที่นี่แล้ว

I
have
it
already
.

ฉันมีมันแล้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน