Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

along

คำแปล

ตาม

We
have
dinner
along
the
water
.

พวกเรากินข้าวเย็นริมน้ำ

We
walk
along
the
water
.

พวกเราเดินริมน้ำ

We
live
along
the
water
.

พวกเราอยู่ริมน้ำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน