Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

alone

คำแปล

ตามลำพัง, คนเดียว

We
are
not
alone
.

พวกเราไม่ได้อยู่ตามลำพัง

He
is
alone
.

เขาอยู่ตามลำพัง

Who
is
alone
?

ใครอยู่ตามลำพัง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน