Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

all

คำแปล

ทั้งหมด

You
all
are
women
.

พวกคุณทุกคนเป็นผู้หญิง

You
all
like
fruit
.

พวกคุณทุกคนชอบผลไม้

You
all
are
children
.

พวกคุณทุกคนเป็นเด็ก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน