Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

alive

คำแปล

มีชีวิต

Is
her
mother
alive
?

คุณแม่ของเธอมีชีวิตอยู่ไหม

1 ความคิดเห็น

I
feel
alive
.

ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวา

We
are
still
alive
.

พวกเรายังมีชีวิตอยู่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน