Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

alcohol

คำแปล

แอลกอฮอล์

He
drinks
alcohol
,
I
drink
water
.

เขาดื่มแอลกอฮอล์ ฉันดื่มน้ำ

They
drink
alcohol
.

พวกเขาดื่มแอลกอฮอล์

They
have
alcohol
.

พวกเขามีแอลกอฮอล์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน