Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

airport

คำแปล

สนามบิน

Now
I
am
at
the
airport
.

ตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบิน

1 ความคิดเห็น

Now
I
am
at
the
airport
.

ตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบิน

1 ความคิดเห็น

Now
I
am
at
the
airport
.

ตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบิน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน