Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

airport

คำแปล

สนามบิน

Now
I
am
at
the
airport
.

ตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบิน

1 ความคิดเห็น

Now
I
am
at
the
airport
.

ตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบิน

1 ความคิดเห็น

I
eat
breakfast
at
the
airport
.

ฉันกินข้าวเช้าที่สนามบิน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย