Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

airplane

คำแปล

เครื่องบิน

The
airplane
is
blue
.

เครื่องบินลำนี้สีน้ำเงิน

1 ความคิดเห็น

The
airplane
is
blue
.

เครื่องบินลำนี้สีน้ำเงิน

1 ความคิดเห็น

The
airplane
is
blue
.

เครื่องบินลำนี้สีน้ำเงิน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน