Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

aim

คำแปล

จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย, จุดประสงค์

Our
aim
is
to
find
something
new
.

จุดมุ่งหมายของพวกเราคือการหาสิ่งใหม่ๆ

Her
aim
is
to
be
famous
.

จุดมุ่งหมายของเธอคือการมีชื่อเสียง

The
aim

จุดมุ่งหมาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน