Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. agreement

agreement

คำแปล

ข้อตกลง, สัญญา, ความยินยอม

Every
agreement
is
impossible
.

ข้อตกลงทุกข้อเป็นไปไม่ได้

This
is
an
agreement
.

นี่คือข้อตกลงข้อหนึ่ง

It
is
a
good
agreement
.

มันคือข้อตกลงที่ดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน