Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

agree

คำแปล

เห็นด้วย, ตกลง

Do
you
agree
?

คุณเห็นด้วยมั้ย

1 ความคิดเห็น

My
parents
agree
with
you
.

คุณพ่อคุณแม่ของฉันเห็นด้วยกับคุณ

We
all
agree
with
you
.

พวกเราทุกคนเห็นด้วยกับคุณ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน