Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ago

คำแปล

ที่แล้ว

It
started
three
weeks
ago
.

มันได้เริ่มสามอาทิตย์ที่แล้ว

1 ความคิดเห็น

Thirteen
days
ago

สิบสามวันที่แล้ว

2 ความคิดเห็น

A
month
ago

หนึ่งเดือนที่แล้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน