Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

afternoon

คำแปล

บ่าย

They
play
in
the
afternoon
.

พวกเขาเล่นตอนบ่าย

1 ความคิดเห็น

We
sleep
in
the
afternoon
.

พวกเรานอนตอนบ่าย

1 ความคิดเห็น

He
drinks
in
the
afternoon
.

เขาดื่มตอนบ่าย

3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย