Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

afraid

คำแปล

กลัว

She
loves
him
and
she
is
not
afraid
to
show
it
.

เธอรักเขาและเธอไม่กลัวที่จะแสดงมันออกมา

He
is
afraid
of
his
father
.

เขากลัวคุณพ่อของเขา

She
is
not
afraid
of
anything
.

เธอไม่กลัวอะไรเลย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน