Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

affect

คำแปล

มีผลต่อ

How
does
it
affect
students
and
teachers
.

มันมีผลต่อนักเรียนและครูอย่างไร

That
does
not
affect
me
.

นั่นไม่มีผลต่อฉัน

She
does
not
affect
me
.

เธอไม่มีผลต่อฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน