Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

advice

คำแปล

คำแนะนำ

Do
you
have
any
advice
for
me
?

คุณมีคำแนะนำอะไรให้ฉันไหม

Thank
you
for
your
advice
.

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

Thank
you
for
your
piece
of
advice
.

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน