Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

adventure

คำแปล

การผจญภัย

An
adventure
in
Italy
.

การผจญภัยครั้งหนึ่งในประเทศอิตาลี

He
likes
adventure
.

เขาชอบการผจญภัย

The
adventure

การผจญภัย

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย