Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

advantage

คำแปล

ข้อได้เปรียบ, ข้อดี, ประโยชน์

What
is
the
advantage
of
this
technology
?

อะไรคือข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีนี้

The
advantage

ข้อได้เปรียบ

What
is
the
advantage
of
this
technology
?

อะไรคือข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน