Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

address

คำแปล

ที่อยู่

I
know
his
address
.

ฉันรู้จักที่อยู่ของเขา

1 ความคิดเห็น

I
know
his
address
.

ฉันรู้จักที่อยู่ของเขา

1 ความคิดเห็น

Write
your
address
here
.

เขียนที่อยู่ของคุณที่นี่

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย