Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

add

คำแปล

บวก, เพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ add

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iaddadded
he/she/itaddsadded
you/we/theyaddadded

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน