Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

add

คำแปล

บวก, เพิ่ม

What
did
she
add
?

เธอได้เพิ่มอะไร

2 ความคิดเห็น

What
does
he
have
to
add
?

เขาต้องเพิ่มอะไร

2 ความคิดเห็น

I
did
not
add
salt
.

ฉันไม่ได้เพิ่มเกลือ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ add

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iaddadded
he/she/itaddsadded
you/we/theyaddadded

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน