Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

action

คำแปล

การกระทำ

The
action

การกระทํา

9 ความคิดเห็น

We
need
actions
,
not
words
.

พวกเราต้องการการกระทํา ไม่ใช่คําพูด

2 ความคิดเห็น

The
action

การกระทํา

9 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย