Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

act

คำแปล

การกระทำ

He
explains
his
act
.

เขาอธิบายการกระทำของเขา

He
explains
his
act
.

เขาอธิบายการกระทำของเขา

The
act

การกระทำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน