Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

achieve

คำแปล

บรรลุ

The
student
is
going
to
achieve
what
he
wants
.

นักเรียนคนนี้จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ

The
woman
is
going
to
achieve
that
goal
.

ผู้หญิงคนนี้จะประสบความสำเร็จ

She
is
going
to
achieve
her
goal
.

เธอจะบรรลุจุดประสงค์ของเธอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน