Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

access

คำแปล

เข้า, เข้าถึง

I
have
access
to
his
library
.

ฉันมีสิทธิ์เข้าห้องสมุดของเขา

I
have
access
to
his
library
.

ฉันมีสิทธิ์เข้าห้องสมุดของเขา

You
do
not
have
access
to
the
internet
.

คุณใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน