Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

accept

คำแปล

รับ

He
does
not
accept
change
.

เขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

I
have
to
accept
it
.

ฉันต้องยอมรับมัน

He
does
not
accept
.

เขาไม่ยอมรับ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน