Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

abroad

คำแปล

ต่างประเทศ

I
study
abroad
.

ฉันเรียนที่ต่างประเทศ

Who
goes
abroad
?

ใครไปที่ต่างประเทศ

He
is
abroad
.

เขาอยู่ต่างประเทศ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน