Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

able

คำแปล

สามารถ

He
is
not
able
to
speak
English
.

เขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

I
am
able
to
speak
Spanish
.

ฉันสามารถพูดภาษาสเปนได้

He
is
able
to
walk
.

เขาสามารถเดินได้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน