Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

West

คำแปล

ตะวันตก

It
is
in
the
north
-
west
of
the
country
.

มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้

Follow
the
street
to
the
west
.

ตามถนนนี้ไปทางทิศตะวันตก

I
am
from
the
west
.

ฉันมาจากทางทิศตะวันตก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน