Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Portuguese

คำแปล

คนโปรตุเกส, ภาษาโปรตุเกส

She
speaks
English
,
Spanish
and
Portuguese
.

เธอพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส

1 ความคิดเห็น

She
speaks
English
,
Spanish
and
Portuguese
.

เธอพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส

1 ความคิดเห็น

Her
friend
is
Portuguese

เพื่อนของเธอเป็นคนโปรตุเกส

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน