Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

North

คำแปล

เหนือ

It
is
in
the
north
-
west
of
the
country
.

มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้

Germany
is
to
the
north
.

ประเทศเยอรมันอยู่ทางเหนือ

England
is
in
the
North
.

ประเทศอังกฤษอยู่ทางเหนือ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน