Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Miss

คำแปล

คิดถึง

We
miss
the
lunch
.

พวกเราพลาดอาหารกลางวันมื้อนี้

We
miss
our
mother
.

พวกเราคิดถึงคุณแม่ของพวกเรา

I
miss
my
country
.

ฉันคิดถึงประเทศของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน