Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

June

คำแปล

มิถุนายน

March
,
April
,
May
and
June

เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน

1 ความคิดเห็น

March
,
April
,
May
and
June

เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน

1 ความคิดเห็น

We
are
in
June
.

พวกเราอยู่ในเดือนมิถุนายน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย