Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

July

คำแปล

กรกฎาคม

From
July
to
September

จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

1 ความคิดเห็น

In
July
we
eat
fish
.

ในเดือนกรกฎาคมพวกเรากินปลา

3 ความคิดเห็น

From
July
to
September

จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย