Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Italian

คำแปล

คนอิตาลี, ภาษาอิตาลี

He
is
an
Italian
.

เขาเป็นคนอิตาลี

I
speak
Italian
.

ฉันพูดภาษาอิตาลี

I
am
Italian
.

ฉันเป็นคนอิตาลี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน